BYGGPROCESSEN


Som huvudentreprenör förverkligar vi individuella och nyckelfärdiga lantbruksbyggnader. Vi erbjuder många olika former av tjänster, och tjänsterna ligger huvudsakligen inom komplett projektstyrning som börjar med den första rådgivningen, därefter följer planering, beräkning, godkännande, byggledning och slutligen service av det färdiga byggprojektet. Ett öppet och kommunikativt uppträdande är en viktig del av företagskulturen. Fokus ligger på ekonomiska och helhetsorienterade bygglösningar i totalentreprenad.
Nedan kan du överblicka våra fyra projektfaser: Rådgivning, Projektering, Byggande och Garanti.

 

FAS 1 // Rådgivning

Rådgivning - strategiplan - miljö - behovsanalys - försäljning


Genom dialog med byggherre och leverantörer, fastställer vi de aktuella behoven och kraven på bygget. Därefter utformar vi de lösningsmodeller och offertritningar som uppfyller de individuella krav som ställs på det konkreta projektet.
Miljörådgivning sköts av Gråkjær Miljøcenter.
Gråkjær tar fram ritningsutkast, prestationsbeskrivning och räknar ut ett prisöverslag för genomförande av projektet. Grundvalen för det fortsatta projektförloppet är det kontrakt som ingåtts, prestationsbeskrivning, brandstrategi och säljritningar.

 

FAS 2 // Projektering

Skräddarsydda lösningar


RITNINGSFASEN

När kontraktet är undertecknat övergår projektet till projektledare och projektritare, som kommer att stå för själva projekteringen av bygget. I samarbete med byggherren genomför vi förhandsmöten hos berörda myndigheter, som resulterar i en samlad bedömning av de aktuella myndighetskraven för projektets godkännande och genomförande. Under projekteringsfasen hålls ritningsgenomgångar, i vilka övriga leverantörer deltar. Därefter godkänns ritningarna av byggherren.

 

GODKÄNNANDE

Ritningarna skickas till kommunen för godkännande. Med detta som bas utarbetas det kompletta projektmaterialet till myndigheter med bygglovsritningar, statiska beräkningar och brandstrategirapport. Gråkjær tar höjd för alla faktorer som är nödvändiga för en kompetent och snabb myndighetsbehandling.

 

BYGGPLANERING

Därefter inleds den egentliga byggplaneringen med utarbetning av detaljerade arbetsritningar, säkerhets- och hälsoplaner, detaljerade tidsplaner, val av leverantörer, val av underentreprenörer och beräkning av betalplan. En lyckad byggplanering görs i samarbete med byggherren och är avgörande för ett bra och problemfritt byggförlopp.

FAS 3 // Byggandet

Trovärdig expertis


UTFÖRANDET AV BYGGET
Efter en sista genomgång med byggherren och det efterföljande slutliga godkännandet, påbörjas projektet. Projektledaren köper in material och inrättar byggplatsen med de nödvändiga servicefaciliteterna. Därefter inleds den egentliga byggprocessen. Under hela byggförloppet hålls byggmöten med relevanta deltagare som väljs ut beroende på byggets tidsmässiga skede. När byggprojektets avslutning närmar sig, bjuder vi in byggherren till en överlåtelseprocedur. Under denna går man igenom hela byggförloppet med utgångspunkt i det ursprungliga kontraktet samt eventuella ändringar som gjorts gemensamt under byggprocessen.

 

FAS 4 // Garanti

Idrifttagning


GARANTI
När byggprojektet är slutfört och överlämnat, finns det självklart gällande garantiskyldigheter. Som standard överlämnas en mapp med drifts- och underhållsmaterial. Nöjda kunder fortsätter att köpa byggtjänster från oss.
 

UTFORMNING AV FASER KAN ANPASSAS
Det finns byggprojekt som inte passart in i Gråkjærs standardprojektförlopp. Detta innebär inget problem för oss, utan är snarare en utmaning. Alla beskrivna projektfaser kan anpassas till dina behov och hanteras utifrån ett specialavtalat projektförlopp. Vi bygger i hela Europa, för alla möjliga ändamål, och därför finns det så klart olika behov och kulturer i vår kundkrets. När bygget är färdigställt genomför vi en kundnöjdhetsanalys, så att vi kan utveckla vårt byggkoncept ännu mer.

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk