Byggprocess

TOTALENTREPRENÖR I FYRA FASER


 

FAS 1 // Rådgivning - Strategiplan - Lokaliseringsanalys


Vi kommer med lösningsmodeller, som uppfyller de individuella krav som ställs på det konkreta projektet.
Genom behovsanalys med byggherre, fastställer vi de aktuella behov för den totala byggarealen, samt behov av eventuell sektionsuppdelning av bygget. Detta utgör sedan underlaget för en gemensamt utformad överordnad projektplan, som även inkluderar fastställande av efterföljande tidsplan till ingående av ett slutligt kontrakt. I samarbete med byggherre genomför vi förhandsmöten hos aktuella myndigheter, som resulterar i en samlad värdering av aktuella myndighetskrav för projektets godkännande och genomförande.

FAS 2 // Skräddarsydda lösningar


DESIGN FASEN
Utifrån inhämtad kunskap i fas 1, sammanfattas alla önskemål, idéer och behov till ett första projektutkast. Här utarbetar vår välutbildade design- och ritningsavdelning överskådliga och snygga illustrativa ritningar av möjliga lösningar som avspeglar byggherrens önskemål och behov i projektet.

Gråkjaer utarbetar förslagsritningar, tjänstebeskrivning, och kalkylerar ett prisförslag för genomförande av projektet.


GODKÄNNANDE
Underlaget för det fortsatta projektförloppet är det ingångna kontraktet, tjänstebeskrivningen och ritningar. På denna bas utarbetas det kompletta projektmaterialet till myndigheter med byggansökningsritningar, statiska beräkningar och energiberäkningar.
Gråkjaer tar ansvar för alla faktorer som är nödvändiga för en kompetent och snabb myndighetsbehandling.
 

BYGGEPLANLÄGGNING
Härefter startas den egentliga byggplanläggningen med utarbetande av detaljerade arbetsritningar, säkerhets- och hälsoplaner, detaljerade tidsplaner, val av leverantörer, val av underentreprenörer och beräkning av betalningsplan.

En lyckad byggplanläggning görs i samarbete med byggherren och är nödvändig för ett gott och problemfritt byggförlopp.

FAS 3 // att veta arbetsuppgifterna och ha samma mål


UTFÖRANDET AV BYGGET

Efter en sista genomgång med byggherren och efterföljande slutligt godkännande påbörjas projektet. Projektledaren köper in material och utrustar byggplatsen med de nödvändiga servicefaciliteter. Sedan startar den egentliga byggprocessen. Under hela byggförloppet hålls byggmöten med relevanta deltagare enligt byggets tidsmässiga stadie. När byggprojektets avslutning närmar sig, inbjuder vi byggherren till en avlevereringsmöte. Här  gås hela byggets förlopp igenom med utgångspunkt i det ursprungliga kontraktet, samt eventuella ändringar som gjorts i samarbete under byggprocessen.

FAS 4 // Garanti


SUPPORT

När byggprojektet är färdigt och avlevererat, står vi givetvis fortfarande för rådgivning. Vid uppstart eller under de första åren kommer det kanske en spricka i betongen, något är otätt eller någon annan form av reklamation. Här är Gråkjaer ansvariga och supportar sina byggen både vid uppstart och under de följande åren.

Nöjda kunder köper även sitt nästa hus från oss.

 

FLEXIBILITET // Individuella Krav


UTFORMNING AV KONTRAKT, SOM KAN ANPASSAS

Det finns produktioner, arbetsmiljöer eller andra orsaker till, att just ditt projekt inte passar in i ett standard Gråkjaer projektförlopp. Det är inte ett problem för oss, mer en utmaning. Alla beskrivna projektfaser kan anpassas till dina behov och hanteras utifrån ett speciellt avtalat projektförlopp. Vi bygger i hela Europa, enligt alla olika önskemål, så det är klart att det finns olika behov och kulturer i vår kundkrets.

Individuella kundkrav är inte ett problem för oss, mer en utmaning!

 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk