CSR Strategi för Gråkjær A/S


Vad får Gråkjær att ta ett socialt ansvar i verksamheten?

I Gråkjær A/S är vi övertygade om, att vi har ett samhälleligt ansvar och ett ansvar för en lång rad intressenter. Vi önskar att bedriva verksamhet på ett seriöst och anständigt sätt, där vi visar omtanke om människor och miljö samt engagerar oss i det samhälle som Gråkjær som verksamhet är en del av.

Våra grundläggande värderingar ”Trovärdighet och Expertis” är förankrade i vår strategiska grund för företaget och präglar det sätt, som vi förhåller oss till varandra, våra kunder och leverantörer.

År 2017 är det Gråkjærs önskan att ta initiativ, som säkrar framsteg inom nedanstående ämnen utifrån FN:s 17 världsmål för hållbar utveckling:

3. Hälsa och trivsel
4. Kvalitetsutbildning
7. Hållbar energi
8. Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt
11. Hållbara städer och lokalsamhällen
12. Ansvarsfull förbrukning och produktion
13. Klimatinsats
14. Livet i havet
17. Partnerskap för målen

Under de närmaste åren kommer vi att ha fokus på de resterande FN-målen.

Hur tar Gråkjær ett socialt ansvar internt och externt?

Gråkjær A/S bedriver en lönsam verksamhet, som säkrar arbetsplatser och därmed bidrar till den fortsatta utvecklingen av det danska välfärdssamhället. Vi arbetar därför målinriktat på att utveckla företaget, lönsamheten och öka antalet arbetsplatser.

I Gråkjærs relationer till våra anställda arbetar vi på att skapa hälsa och trivsel samt säkra att medarbetarnas utbildningsnivå klarar framtida uppgifter inom byggbranschen. Vi önskar att säkra diversiteten i företaget genom jämställdhet samt att genom socialt ansvar rymma människor med psykiska, fysiska eller sociala utmaningar i livet.

I vårt arbete med att uppföra byggen för lantbruk, fastigheter, hus och aquaculture har vi fokus på att genomföra projekten genom en ansvarsfull byggprocess och med att använda material och produkter, som i största möjliga mån är hållbara.

Genom att sätta fokus på energioptimering och resursförbrukning arbetar vi med klimat- och miljöutmaningar i världen. Därmed uppnår vi för kunden såväl miljövinster som ekonomi.


Vad gör Gråkjær konkret för att säkra hållbarhet och socialt ansvar?

FN-mål 3. Hälsa och trivsel.
Vi erbjuder friskvårdsförsäkring till alla medarbetare.

Vi har fokus på att Gråkjær är engagerade i en bransch med ett högt tempo och därmed risk för att medarbetarna drabbas av stress. Vi är uppmärksamma på denna risk och tar hand om medarbetarna genom att bl a hålla kurser i tidsstyring och life/workbalance.

Verksamhetens medarbetare erbjuds sund mat och fruktkorg.

Det finns fitnessfaciliteter på verksamhetens huvudkontor som medarbetarna och dennes familj kan nyttja. Dessutom sponsrar Gråkjær en lång rad sportsliga aktiviteter både i och utanför verksamheten.

Gråkjær bidrar genom sponsring till kulturella aktiviteter och erbjuder medarbetarna att delta i dessa med utdelning av fribiljetter.

Gråkjærs personalförening står för en rad arrangemang, som stärker lagandan genom alla avdelningar inom företaget.

FN-mål 4. Kvalitetsutbildning.
Gråkjær har specialdesignat en egen projektledarutbildning där deltagarna undervisas i ledning, samarbete, problemlösning och konflikthantering samt arbetsrätt.

Det hålls medarbetarsamtal, där de personliga önskemålen om kompetensutveckling och företagets behov av välutbildade medarbetare diskuteras och det fastställs individuella utvecklingsplaner.

FN-mål 7. Hållbar energi.
Genom utveckling och uppförande av byggnader med solceller, biogas, högt isoleringsvärde, låg energiförbrukning, regnvattenuppsamling och andra åtgårder arbetar vi på att säkra hållbarhet i byggprocessen.

Via ansvarsfulla materialval och säkring av en hållbar byggprocess bidrar vi till en låg energiförbrukning under uppförandet av byggnaderna.

Vi arbetar på att säkra att byggherren gör hållbara val i projektets utformning. Detta sker bl a genom rådgivning inom intelligent ljus- och värmestyrning samt utveckling a prefabricerade konceptelement för montering i byggnader (badrumsmoduler m.m.).

Vid rivning säkrar vi registrering av material och så långt som möjligt återanvändning av byggmaterial.

FN-mål 8. Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt.
Vi säkrar en optimalt psykisk och fysisk arbetsmiljö för medarbetare och leverantörer. Här arbetar vi målinriktat med att öka säkerheten och undvika arbetsplatsolyckor.
Gråkjærs anställda är säkrade lön- och arbetsförhållanden i förhållande till gällande lag på området.

Vi väljer underleverantörer/underentreprenörer som arbetar i överensstämmelse med lön- och arbetsförhållanden för både danska och utländska medarbetare.

I samarbete med Code of Care anställer vi människor med psykiska, fysiska eller sociala utmaningar i t ex flexjobb och andra former av lättare arbeten.
Vi har löpande samtal med chefer och medarbetare för att säkra god trivsel på arbetsplatsen.

För att upprätthålla en hög orienteringsnivå i förhållande till medarbetarna hålls det löpande avdelnings- och företagsmöten.FN-mål 11. Hållbara städer och lokalsamhällen.
Gråkjær har uppfört en rad biogasanläggningar, vilka bidrar till att i en högre grad göra animalisk livsmedelsproduktion hållbar.
Genom att utnyttja de tekniska möjligheterna för onlinemöten sparar Gråkjær på de mänskliga såväl som de transportmässiga resurserna.
Medutveckling av och ekonomiskt stöd till organisationen Udenfor´s projekt ”Mobila hem till hemlösa”.

FN-mål 12. Ansvarsfull förbrukning och produktion.
Gråkjær utvecklar löpande konceptstall som bidrar till ansvarsfull förbrukning och produktion, där dessa stall optimerar djurvälfärd, energiförbrukning och miljöskydd.

Gråkjær håller gemensamma möten med underleverantörer på byggprojekten för att säkra en hög informationsnivå och därigenom öka involveringsgraden i projektutförandet.
Gråkjær genomför systematiska avvikelseanalyser med byggherren för utveckling och optimering av byggprocessen.

FN-mål 13. Klimatinsats
Gråkjær samarbetar med byggherrar om att uppföra DGNB-certificerade byggen.
Vi anstränger oss för att vara i täten i förhållande till hållbart bygge och klimatvänliga lösningar.
Gråkjær har dokumenterad erfarenhet vid uppförande av byggen med solcellstak för att reducera bruket av fossila bränslen.

FN-mål 14. Livet i havet
Gråkjær har genom utveckling av en recirkulerande fiskuppfödningsanläggning - RAS 2020 – för hållbar fiskproduktion på land givit kunderna mölighet till fiskproduktion med ett minimum av förorening av havet.

Genom uppförande av produktionsanläggning till postsmolt minimeras sjukdomar i fiskproduktionen.

FN-mål 17. Partnerskap för målen
Samarbete med andra leverantörer om utveckling av miljö- och energivänliga konceptstall, som MånegrisStalden.

Genom att kommunicera vår CSR-politik och berätta om de CSR-åtgärder vi deltar i, inspirerar vi andra verksamheter till att också engagera sig i att bidra till FN:s 17 världsmål.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk